Contributie:

  • Senioren € 155.00
  • Jeugd afhankelijk van leeftijd tussen € 60,00 en € 80,00
  • Circulatie € 35.00
  • Recreanten € 60.00

Betaling van de verschuldigde contributie kan door penningmeester door overmaking op Rabobanknr. NL 73 RABO 011 87 34 695 ten gunste van v.v. Westvolver o.v.v. contributie seizoen 20..– 20..

Ieder nieuw lid krijgt een aanmeldingsformulier gekoppeld aan een machtigingskaart. Na invulling wordt de contributie automatisch afgeschreven.

Automatische incasso:

Bij de automatische incasso zijn er twee mogelijkheden:

  • het totale bedrag aan verenigings- en bondscontributie wordt in één keer afgeschreven ( in november)
  • het bedrag aan verenigings- en bondscontributie wordt in twee gelijke termijnen afgeschreven (in oktober en februari)

Indien men niet akkoord is met de afschrijving, kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij de eigen bank of Rabobank worden ingediend.

Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan de penningmeester. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso na verrekening van nog te betalen bedragen stopgezet.